MISSIE & VISIE

MISSIE

Refu interim wil de sociale en professionele zelfredzaamheid van nieuwkomers (asielzoekers, vluchtelingen en andere groepen van met een recente migratie-ervaring) bevorderen. We steunen hen in hun traject naar werk en geven een duw in de rug bij het uitbouwen van een sociaal netwerk. Elke nieuwkomer motiveren we om zijn of haar talenten actief in te zetten en te ontwikkelen.

VISIE

 

Refu Interim is geen echt interimkantoor maar investeert vooral tijd en middelen in een persoonlijk contact. Mensen en organisaties die elkaar anders misschien niet zouden vinden, brengen we samen via vrijwilligerswerk. We zoeken een engagement op maat dat niet alleen de nieuwkomers, maar ook de partnerorganisaties ten goede komt.

WE ZORGEN VOOR EEN WIN-WIN SITUATIE EN VRAGEN DAARVOOR ENGAGEMENT VAN ALLE PARTIJEN

We fungeren als bruggenbouwer en zetten in op duurzame, kwalitatieve en wederzijdse engagementen

We vragen de organisaties om de nieuwkomers te laten samenwerken met Nederlandstaligen. Zo kan iedereen zijn of haar sociaal netwerk verbreden. Tegelijk oefenen ze Nederlands op de werkvloer. 

We verwachten een actieve betrokkenheid van de partnerorganisatie: tijdens het vrijwilligerswerk én tijdens het voortraject dat de vrijwilligers bij Refu Interim doorlopen.

MOTIVATIE

AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT VERKLEINEN

Vanaf de start van de verblijfsprocedure tot ‘klaar’ zijn voor de arbeidsmarkt: het is een lange periode om te overbruggen. Wachten op een beslissing in de verblijfsprocedure, tot het gewenste taalniveau is bereikt, tot ze een opleiding kunnen starten. Door nieuwkomers in deze tussenperiode als vrijwilliger in te schakelen, wil Refu Interim goesting en ervaring meegeven die dit proces mee kunnen versnellen.

SOCIALE INTEGRATIE VERSNELLEN

Het is voor nieuwkomers niet altijd evident om snel aansluiting te vinden in de gastsamenleving. Er zijn nochtans genoeg manieren om te participeren aan vrije tijd en cultuur. Werk, al dan niet vrijwillig, geeft nieuwkomers een identiteit die losstaat van het ‘vluchteling zijn’ en opent mogelijkheden om een netwerk uit te bouwen. Refu Interim gidst hen doorheen de mogelijkheden en zorgt voor een warme overdracht.

DIVERSITEIT VERHOGEN

Sociale en culturele organisaties die actief inzetten op diversiteit, versterken hun eigen werking en zijn een betere afspiegeling van onze maatschappij. Daarom stimuleert Refu Interim hen om nieuwkomers op te nemen in hun personeels- en vrijwilligersbestand. We waken erover dat de nieuwkomers goed worden omkaderd en dat ze in optimale omstandigheden kunnen vrijwilligen. 

CONCLUSIE

 

WE GEVEN NIEUWKOMERS…

Goesting om aan de slag te gaan als vrijwilliger in de brede sociale en culturele sector

Initiaties en opleidingen om hun talenten te verfijnen tot waardevolle competenties

De kans om verschillende culturele, artistieke en sociale organisaties van binnenuit te leren kennen

De mogelijkheid om hun netwerk uit te breiden

Een community waar warme zottigheid de grootste gemene deler is

Inzicht in de arbeidsmarkt en welke rol zij daar eventueel in kunnen spelen

WE BIEDEN ORGANISATIES UIT DE SOCIALE EN CULTURELE SECTOR…

Nieuwsgierige, leergierige en gemotiveerde vrijwilligers

De kans om hun werking te versterken door in te zetten op diversiteit

Duurzame samenwerkingsmogelijkheden